من و ساز و کارهای دفاعی


  • آنا فروید

  • ۱۹۳۶

  • محمد علی خواه

  • مرکز

درباره کتاب:

این کتاب از آثار "آنا فروید" دختر "زیگموند فروید" است که طی آن راه ها و وسایلی که "من" به وسیله آنها رنج و اضطراب را دفع می کند و کنترلش را بر رفتار، احساسات و انگیزش های غریزی اعمال می دارد بررسی شده است. در بخشی از کتاب آمده: "... تحت نفوذ و تاثیر دنیای بیرونی حقیقی اطرافمان، بخشی از "او"، دستخوش رشد و تکاملی خاص شده است. از آن چه که در اصل یک لایه قشری مجهز به اعضایی برای دریافت محرک ها و ترتیباتی برای عمل کردن به عنوان یک سپر محافظتی در برابر محرک ها بوده، سازمانی ویژه به وجود آمده که از آن به بعد به عنوان یک واسطه میان "او" و دنیای خارج عمل می کند. به این ناحیه از روانمان نام "من" نهاده ایم. عناوین مباحث کتاب عبارت اند از: "نظریه ساز و کارهای دفاع" ("من" به عنوان جایگاه نظارت، به کار بستن تکنیک روان کاوی در مطالعه نهادهای روانی، عملیات دفاعی "من" به عنوان موضوعی برای روان کاوی ساز و کارهای دفاع و جهت گیری فرایندهای دفاع براساس منبع اضطراب و خطر)"، "نمونه هایی از دوری جستن از رنج عینی و خطر عینی (انکار خیال، انکار در گفتار و کردار و محدود ساختن "من")"، "نمونه های دو گونه از دفاع (همانند سازی با پرخاشگر و شکلی از دیگر خواهی)"، "دفاعی که ترس از قدرت غرایز آن را برانگیخته ("من" و "او" در بلوغ و اضطراب غریزی در طی بلوغ)".