سرمشق های بالینی ملانی کلاین و دانلد وینیکات


The Clinical Paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons and Dialogues

  • جان آبرام و آر. دی. هینشلوود

  • Jan Abram and R. D. Hinshelwood

  • ۲۰۱۷

  • مریم شفیع خانی

  • قطره

درباره کتاب:

در سرمشق‌های بالینی ملانی کلاین و دانلد وینیکات، جان ابرام به‌عنوان سخنگوی دانلد وینیکات و رابرت هینشلوود به‌عنوان سخنگوی ملانی کلاین به گفتگو نشسته‌اند.

گفتگوی این دو روانکاو به مثابه‌ی گفتگوی دو جریان فکری و دو گروه متفاوت در روانکاوی است، اتفاقی که در روانکاوی بسیار نادر است. آنچه ما از زمان مناظره‌های جنجالی تا به امروز بیشتر شاهد آن هستیم نه گفتگو میان مکاتب یا گروه‌های متفاوت روانکاوی بلکه جانبداری متعصبانه از گروه یا پیش‌گامی خاص است که منجر به نگرش خصمانه نسبت به گروه یا پیش‌گام خاص دیگر می‌شود.

گویی هر گروه به‌دنبال اثبات درستی و بی‌نقص بودن خود و نادرستی دیگری است...  از مهم ترین پیام های کتاب پیش رو این است که می توان حامی پیشگامی خاص بود یا به گروهی خاص تعلق داشت و در عین حال بدون جهت گیری خصمانه و بدون مقاومت، به دیگری گوش سپرد.