لئوناردو داوینچی


Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood

  • زیگموند فروید

  • Sigmund Freud

  • ۱۹۱۰

  • مهدی افشار

  • جامی (مصدق)

درباره کتاب:

کتاب لئوناردو داوینچی، بیانگر تأملات و تفکرات زیگموند فروید درباره لئوناردو و نمایشگر کوشش‌هایى است که فروید براى درک و شناخت لئوناردو داوینچى به کار گرفته است.

وقتى در مورد شخص به خصوصى کنجکاو مى‌شویم مثلاً همسایه جدید دیوار به دیوارمان، آن‌چه ما را کنجکاو مى‌کند، تناقضاتى است که در گفتار و رفتار او مشاهده مى‌کنیم.

هم‌اکنون با معماى زندگى لئوناردو داوینچی (Leonardo Da Vinci) مواجه‌ایم. اگر همه زندگى لئوناردو معما نباشد، حداقل بخشى از زندگى‌اش معما و سخت پیچیده است. زندگى و کارها و آثار لئوناردو داراى تناقضات چشم‌گیرى است. برخى از رفتارهایش با توجه به نبوغى که در بسیارى جهات از خود نشان داده، غیرمتعارف و دور از شأن وى مى‌نماید. از جمله ناتوانى‌اش در به پایان رساندن اثرى که آغاز کرده بود، وى را رسوا و انگشت‌نما گردانده بود، ترسیمات و نقاشى‌هایش آکنده از احساس است، ولى در نوشته‌هایش اثرى از احساس انسانى دیده نمى‌شود.

در مجموع، کارهاى هنرى لئوناردو راهگشاى سحرانگیزى براى پیروان مکتب اوست. به گفته سرکنت کلارل: "لئوناردو داوینچى، هاملت تاریخ هنر است. سراسر زندگى‌اش پر از ابهام و آکنده از مه‌آلودگى است." ابهام در این‌جاست که آیا او هنرمندى بود که به طرف علم کشیده شد، یا دانشمندى که به طرف هنر جلب گردید؟

در کتاب لئوناردو داوینچی، زیگموند فروید (Sigmund Freud) ثمره کوشش‌هایش را جهت شناخت لئوناردو داوینچى طرح کرده است. فروید هم‌چنین کوشیده تا تناقضات رفتارى و ذهنى لئوناردو را تفسیر کرده، توضیح دهد. به هر حال شکى نیست، نگاه فروید در مردم عادى اعجاب‌انگیز مى‌نماید. از آن‌جا که لئوناردو داوینچى بسیار شناخته شده است و عموم مردم علاقه‌مند به شناخت وى هستند، این کتاب به طریقى نگاشته شده که افراد غیر متخصص نیز قادر به درک مطالب آن باشند.