تلویزیون


Television: A Challenge to the Psychoanalytic Establishment

  • ژاک لکان

  • Jacques Lacan

  • ۱۹۷۴

  • انجمن‌روان‌پژوهان‌فارسی‌زبان‌فرانسه

  • رخ‌داد نو

درباره کتاب:

کتاب حاضر، کتابی دوزبانه با موضوع روان‌کاوی است که در آن نتایج گفت‌وگوها و جلسات نه نفر از مترجمان از رونویس مصاحبة تلویزیونی مؤلفان است که برخلاف سمینارهایشان که مطالب را به‌آرامی و با مکث بیان می‌کردند، در اینجا با شتابی غیرمعمول سخن می‌گویند، آن‌ها در این متن کارهایشان را خلاصه نمی‌کنند بلکه با طرح تابلو و سنجشی حسی قاطعانه و ملتهب در آن چرخ می‌زنند؛ با زبانی که برخلاف ظاهر از نحوی فاخر و پرمدعا برخوردار نیست، ولی اگر خوب بنگریم ساده و قوی است. مؤلفان در اینجا متنی نیرومند و مؤثر را برگزیدند تا یک‌راست وارد اثری بزرگ شوند که جایگاه برخورد مفاهیمی متمرکز و بسیار پیشرفته است.