از نشانگان خود لذت ببرید: ژاک لاکان در هالیوود و بیرون از هالیوود


Enjoy Your Symptom!: Jacques Lacan in Hollywood and Out

  • اسلاوی ژیژک

  • Slavoj Žižek

  • ۱۹۹۱

  • فتاح محمدی

  • هزاره سوم

درباره کتاب:

کتاب حاضر به عنوان کوششی برای معرفی آموزه‌های ژاک لاکان» به مردم آمریکا از رهگذر سینمای هالیوود، منتشر شده است و اکنون می‌توان آن را منبعی در روان‌شناسی لاکان و بررسی و روان‌کاوی سینما و هالیوود به شمار آورد. کتاب از شش فصل با عنوان‌های چرا ناله همیشه به مقصدش می‌رسد؛ چرا زن نشانگان مرد است؛ چرا هر عملی یک تکرار است؛ چرا فالوس ظاهر می‌شود؛ چرا همیشه دو پدر هست و چرا واقعیت همیشه چندگانه است به همراه یک نمایه تشکیل شده است.