آموزه من


My teaching

  • ژاک لکان

  • Jacques Lacan

  • ۲۰۰۵

  • احسان کیانی‌خواه

  • حرفه نویسنده

درباره کتاب:

این کتاب مشتمل بر متن سه سخنرانی «ژاک لاکان»، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی در حوزه روانکاوی است. وی که به خاطر ایده بازگشت به فروید و رساله‌ای که در آن ناخودآگاه را به صورت یک زبان ساختاربندی کرده، معروف شد در این سه سخنرانی به جایگاه و خاستگاه روانکاوی و ماهیت و اهداف آن، می‌پردازد. در ادامه این سخنرانی‌ها متن گفت‌وگویی با فیلسوف فرانسوی «آنری مالیدنی» نیز آمده است.