از آسمان های دور تا اتاق درمان هشت گفت و گو با عبدالحسین رفعتیان


  • شهرناز اعتمادی

  • ۱۳۹۹

  • -

  • کتاب بهار

درباره کتاب:

کتاب شامل گفت و گوهای شهرناز اعتمادی با عبدالحسین رفعتیان روانکاو . با آنکه متن حالتی زندگی­نامه­ نگارانه دارد؛ اما زندگی­نامه به معنای مرسوم آن نیست بلکه به گفته مصاحبه­ گر خود شبیه به جلسات روانکاوی است با رفت و برگشت های بسیار به گذشته و حال