با هم فهمیدن رهیافت بینا ذهنی در روان درمانی


Making Sense Together: The Intersubjective Approach to Psychotherapy

  • پیتر برسکی، پاملا هگلند

  • Pamela Haglund and Peter Buirski

  • ۱۹۹۵

  • عنایت خلیقی سیگارودی

  • ارجمند

درباره کتاب:

عنوان این کتاب، با هم فهمیدن، ماهیت محاوره‌ای جستار روانکاوی را به زیبایی نشان می‌دهد. برسکی و هگلند به همه ما خدمت بزرگی کرده‌اند: آنها کتاب مقدماتی تراز اولی تهیه کرده‌اند که ایده‌های پایه‌ای نظریه بیناذهنیت را به زبانی واضح، عملی و همه فهم معرفی می‌کند؛ زبانی که برای دانشجویان و کارآموزان روان درمانی بسیار قابل وصول و به غایت ارزشمند است. مثال‌های بالینی باارزش این کتاب دیدگاه بیناذهنی را به شکلی زنده و کاربردی مجسم می‌کند. با هم فهمیدن، در مسیر کند و کاو حوزه‌های تاکنون نامعلوم فضای بیناذهنی، کمک شایان توجهی به درمانگران خواهد کرد.