پیش‌گامان روانکاوی کودک: نظریه‌ها و تکنیک‌های تاثیرگذار در تحول بهنجار کودک


Pioneers of Child Psychoanalysis: Influential Theories and Practices in Healthy Child Development

  • بئاتریس‌مارکمن روبینز

  • Beatriz Markman Reubins

  • ۲۰۱۴

  • شهلا علیزاده و نگار امیری

  • قطره

درباره کتاب:

ما گاه در مواجهه با انبوه پدیده های موجود در عرصه ی گسترده ی ذهنیت انسان دچار بهت و حیرت می شویم؛ از [مشاهده] بازی کودکان و دیگر فراورده های معمول مربوط به فانتزی های ابتدایی کودکان، به واسطه ی تحول و توانایی هایشان گرفته تا [دیدن] ارزشمندترین دستاوردهای انسان بالغ و برجسته ترین تمایزات فردی او. اما به یاد داشته باشیم که فروید در عمل و تیٔوری، ابزاری به نام روانکاوی را در اختیار ما قرار داده است که با کمک آن می توانیم باز هم به کاوش در این پهنه بپردازیم و جاده ای را که به سمت سکشوالیته ی کودکی، این منبع لایزال زندگی است، درنوردیم.