فرویدگرایی: نقدی مارکسیستی


Freudianism

  • وی. ان. ولوشینف

  • V.N. Volosinov

  • ۱۹۷۶

  • احسان پورخیری

  • لاهیتا

درباره کتاب:

آموزه‌هاي روان‌كاوانه‌ي فرويد در روسيه سال‌هاي اول سده‌ي بيستم، مانند هر‌جاي ديگري در سرتاسر اروپا و آمريكا، جاذبه‌هاي شديدي پديد آورد؛ و هيجان ناشي از آن، باز درست مانند هر جاي ديگر، به جدال نيرو‌هاي موافق و مخالف انجاميد. اين روند با ظهور اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نه متوقف شد نه رونق خودرا از دست داد. كتاب حاضر، كه در سال 1927 انتشار يافته است، نخستين مواجهه‌ي جدي و نظام‌مند ماركسيسم درست‌آيين با آموزه‌ي روان‌كاوانه‌ي فرويدي به شمار مي‌آيد. لبه‌ي تيز انتقاد ولوشينف بدان‌سبب فرويد‌گرايي را نشانه گرفت كه انسان در آموزه‌ي روان‌كاوي از وجوه تاريخي و اجتماعي خود منتزع شده و به حياتي بيولوژيك فروكاسته مي‌شود. البته، اين امر نه مشخصه‌ي اين يا آن نظريه، بلكه حاكي از افول جهان‌نگري تمدني است كه اينك انسان‌ها را به زندان فرديت خويش فرا‌مي‌خواند.