اروس


Eros

  • نيكولا ابل هرش

  • Nicola Abel-Hirsch

  • ۲۰۰۱

  • مليكا خوش‌نژاد

  • نگاه

درباره کتاب:

چگونه هيجان جنسي با عشق و نگراني ارتباط دارد؟ تمايلات جنسي، عشق و احساس زنده بودن از طريق چيزي كه روانكاوان آن را فانتزي مي‌نامند، تقويت مي‌شود. اما آيا بين روياپردازي روزانه و كار تخيلي درگير در يك رابطه، يك فرضيه خوب يا يك اثر هنري تفاوتي وجود دارد؟ اين عنوان مفهوم اروس را از طريق سه سوال اصلي بررسي مي‌كند: جنسيت چيست؟ عشق چيست؟ تخيل چيست؟ همان‌طور كه نويسنده مفهوم اروس - غريزه زندگي - را كه توسط فرويد ايجاد شده است بررسي مي‌كند كه او آن را انگيزه تحمل و توليدمثل مي‌دانست