ساختار و تشخیص روان کاوی (لکان در بالین)


Clinical Lacan (Lacanian Clinical Field)

  • ژوئل در

  • Joel Dor

  • ۱۹۹۸

  • مهدی خوریانیان

  • نشانه

درباره کتاب:

در واکاوی بیمارانی که از مشکلات شدید جسمی رنج می برند، اساسا هرگز جسم را لمس نمی کنیم و به طور غیرمستقیم با جسم در ارتباط هستیم، مادر جایگاه مشاهده گر نسبت به آن قرار داریم و از طریق صدای بدن با تاریخچه ای نانوشته از سوگ و تروماهای اولیه ی پردازش نشده ارتباط برقرار می کنیم. بحث و گفتگو بر سر روانکاوی بیماری های روان تنی که توان نمادپردازی ندارند از موضوعات جنجال برانگیز مهمی است که در روانکاوی معاصر مطرح است. این کتاب یکی از دستاوردهای بی نظیر کمیته ی انتشارات IPA است که به عنوان کتاب مرجع برای فهم بیماری های روان تنی معرفی شده است. در این کتاب با دیدگاه های کلیدی و اصلی متفکرانی مانند آندره گرین، فرانتس الکساندر، پیر مارتی، جویس مک دوگال، آیزنشتاین و... آشنا می شویم. در اینجا مجموعه مقالاتی متنوع که هم از دیدگاه معاصر و هم با توجه به نظرات فروید به تحلیل بیماری های روان تنی پرداخته اند گردآوری شده است. در هر فصل، علاوه بر مباحث تئوری جذاب، موارد بالینی متعددی نیز مطرح شده که به خواننده اجازه می دهند تا روش فکری و تفسیر و موضع تئوری تحلیلگر را در بیماران دنبال کنند. این کتاب از حیث تکثرگرایی و تنوع کتابی برجسته تلقی می شود و خوانندگان معمول را به اندازه ی روانکاوان و محققان برجسته تحت تأثیر قرار می دهد.