آسیب شناسی روانی زندگی روزمره


  • زیگموند فروید

  • ۱۹۰۱

  • محمدحسن وقار

  • اطلاعات

درباره کتاب:

فروید معتقد است در ذهن انسان هیچ عملى بدون دلیل و علت نیست. براین اساس تلاش می کند نشان دهد که کلیه حرکات انسان که حتى گاهى بدون توجه انجام می دهد، داراى دلایلى در ناخود آگاه است. در این کتاب انواع فراموش کردن (نام ها، کلمات و مجموعه کلمات)، اشتباه گذاردن اشیاء، گم کردن اشیاء، لغزش زبان، لغزش قلم، بازی کردن با سکه و... خلاصه هر آنچه که در طول روز انجام می دهیم و آنها را بی اهمیت تلقى می کنیم، مورد بحث قرار گرفته و با ذکر مثالهاى متعدد تلاش شده، دلایل آنها تشریح گردد. در انتهاى کتاب نیز بحثى درباره خرافات از نظر روانشناسى ارائه گردید ه است.