مقدمه‌ای بر گروه درمانی تحلیلی: مطالعاتی در ادغام اجتماعی افراد و گروه‌ها


Introduction to Group-Analytic Psychotherapy: Studies in the Social Integration of Individuals and Groups

  • اس اچ فوکس

  • S. H. Foulkes

  • ۱۹۴۹

  • حمید دهقانیان

  • سخن گستر

درباره کتاب:

-