هیجان در درمان از علم تا عمل


  • استفان جی هافمن

  • ۲۰۱۵

  • شهرام محمدخانی و محمد خالقی

  • ابن سینا

درباره کتاب:

: كتاب حاضر بر اساس جديدترين يافته هاي علمي در حوزه هيجان و انگيزش، علوم اعصاب و روانشناسي اجتماعي، روش‌هاي مبتكرانه‌اي براي بررسي و كار با هيجان‌ها در روان‌درماني ارائه مي‌كند. در اين كتاب، استفان جي هافمن كه درمانگر و پژوهشگر برجسته‌اي است در مورد چگونگي عملكرد هيجان‌ها، اينكه چه چيزي آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و چگونه مي‌توانند موجب پريشاني شوند، به خوبي توضيح مي‌دهد. او با تركيب يافته‌هاي حاصل از روانشناسي و علوم مغزي دست به كاري بي‌نظير زده و فهم ما از چگونگي وارد ساختن مفهوم هيجان به فرايند درمان را بهبود بخشيده است. او راهبردهايي را ارائه مي‌كند كه به طرز قابل توجهي موجب بهبود و ارتقاي درمان‌هاي مبتني بر شواهد موجود و ترويج عاطفه مثبت و شادكامي مي‌شوند. اين كتاب متخصصان را هدايت مي‌كند تا به مراجعان با هر تشخيصي كمك كنند تا آگاهي هيجاني خود را ارتقا داده و از تكنيك‌هاي تنظيم هيجان، تمرينات مبتني بر ذهن آگاهي و ساير راهبردهاي موثر استفاده كنند. بخش‌هايي كه به عنوان «كاربست باليني» ارائه شده مسائل باليني خاصي را برجسته و موضوعات خوبي را منعكس مي‌سازند. كتاب حاضر نمونه‌اي مفيد است كه نشان مي‌دهد چگونه مي‌توان يافته‌هاي حاصل از علوم پايه تا كارآزمايي‌هاي باليني را با كار باليني در زندگي واقعي و فراتر از مجلات علمي پيوند داد.