ناخودآگاه


  • آنتونی ایستوپ

  • ۱۹۹۹

  • شیوا رویگریان

  • مرکز

درباره کتاب:

کتاب «ناخود‌آگاه» نوشته‌ی «آنتونی ایستوپ» و ترجمه‌ی «شیوا رویگریان» است. روانکاوی و روانشناسی از مباحثی است که امروزه همه باید اطلاعاتی از آن داشته باشند و این کتاب در این زمینه می‌تواند اطلاعات مناسبی به شما ارائه دهد. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «مفهوم ناخودآگاه همچنان که در روانشناسی و روانکاوی امروزه اهمیت دارد در فهم بسیاری از مسایل و رفتارها و پدیده‌های زندگی روزمره، و تبیین بخشی از روابط اجتماعی و تفسیر وجوهی از آثار ادبی و هنری نقشی موثر یافته است. کتاب حاضر نگاهی نکته سنجانه و روشنگر به این پدیده افکنده و شرحی قابل برای همگان از جوانب مختلف این مفهوم به دست می‌دهد. اتکای کتاب به نمونه‌ها و مثال‌های متنوعی است که از منابع گوناگون، از قبیل لطیفه‌ها، ترانه‌ها، آثار ادبی فیلم‌ها و زندگی‌نامه‌ها استخراج شده‌اند و به کمک آن‌ها می‌توان دریافت آیا به راستی چیزی به نام نا خود آگاه وجود دارد و اگر هست، چیست؟ و چه ربطی با زندگی و اندیشه ما دارد؟» این کتاب را نشر «مرکز» منتشر کرده است