مادران جوان و نیاز نوزادان


  • دانلد وینیکات

  • ۱۹۹۲

  • اشرف کربلایی نوری

  • دانژه

درباره کتاب:

مجموعه‌ی حاضر دربردارنده‌ی مقالاتی است از نگارنده در باب فرآیندهای روان‌شناختی در کودکان، هنگام تولد و کوتاه زمانی پس از آن یعنی زمانی که کودک و مادر در ذهن آغازین کودک هنوز از یک‌دیگر جدا نشده‌اند. عناوین مقالات بدین‌قرار است: "مادر از خودگذشته‌ی معمولی"، "دانستن و فرا گرفتن"، "شیردهی به مثابه‌ی نوعی ارتباط"، "نوزاد و مادرش"، "آغاز فردیت"، "بهداشت محیط در دوره‌ی نوزادی"، "سهم روان‌کاوی در مامایی"، "وابستگی در کودکیاری"، "ارتباط نوزاد مادر و مادر نوزاد (مقایسه‌ و مقابله)".