لطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه


  • زیگموند فروید

  • ۱۹۰۵

  • آرش امینی

  • ارجمند

درباره کتاب:

خنده چیست؟ چرا ما می‌خندیم؟ لطیفه چه خصوصیاتی دارد که ما را می‌خنداند؟ در این کتاب فروید از دیدگاه یک روانکاو ژرف‌اندیش به ماهیت لطیفه‌ها و فرآیندهای ناخودآگاهی که به دست لطیفه‌ها به جنبش در می‌آیند پرداخته است. فروید با دید نکته‌سنج خود و با پشتوانۀ بالینی یک روانکاو کارکشته به ژرفنای ناخودآگاه انسان سفر کرده و با استفاده از شیوه‌هایی مشابه با آنچه در کتاب‌های «تعبیر خواب» و «آسیب‌شناسی روانی زندگی روزانه» به کار برده به موشکافی دربارۀ لطیفه‌ها می‌پردازد.