فوبیا


  • ایوان وارد

  • ۲۰۰۱

  • رضا ستوده

  • نگاه

درباره کتاب:

 همه ی ما ترس ها یا اصطلاحا فوبیاهایی از خفیف گرفته تا شدید را در زندگی تجربه می کنیم. حالتی که در آن رفتار توام با ترس یا بیزاری ما پیرامون یک شی یا یک شرایط ویژه، کریستالیزه و برجسته می شود. یک سری از فوبیاهای خاص می توانند بخشی طبیعی از دوران کودکی فرد باشند؛ نظیر ترس از تاریکی یا حیوانات وحشی یا ورود بیگانگان به خانه.

ایوان وارد در کتاب فوبیا از مجموعه کتاب های مفاهیم روانکاوی، خواننده را در صفوفی از توضیحات مختلف در باب فوبیا راهنمایی می کند. رفتارشناسان فوبیا را پاسخی شرطی به یک تجربه ی وحشت آمیز می دانند. مطالعات ژنتیکی فوبیا را به عنوان میراثی از تهدیدهای محیطی واقعی نظیر مار، عنکبوت، رعد و برق و... می بینند. اما گاه تجربه ی فوبیای شدید در شرایطی کاملا غیرمنطقی اتفاق می افتد. مثلا چرا باید چنین اضطراب طاقت فرسایی با دیدن پر یک پرنده یا فکر عبور از یک پل تمام وجود را فرا بگیرد؟ پاسخ به این سوالات پیرامون مفهومی پیچیده و اساسی است که مطالعات روان شناختی مربوط به خود را شامل می شود. از ویژگی های مثبت کتاب فوبیا این است که نویسنده خود یک متخصص حرفه ای در این زمینه بوده و بدون به کار بردن اصطلاحات پیچیده ی روانشناسی، زبان معمایی آن را به صورت قابل فهم به مخاطب عرضه داشته است. ایوان وارد با استفاده از تجربیات معمول، داستان های وحشتناک، سینمای آلفرد هیچکاک و تاریخچه ی فرهنگ نژادپرستی، به روشن گری در باب این کابوس جهانی که پدیده ای است به نام فوبیا، در ابعاد فردی و اجتماعی می پردازد.