فروید و صحنه نوشتار


Freud and the Scene of Writing

  • ژاک دریدا

  • Jacques Derrida

  • ۱۹۷۲

  • مهدی پارسا

  • روزبهان

درباره کتاب:

موضوع کتاب حاضر، معرفی شخصیت و ایده‌های «زیگموند فروید» است. نویسنده در این نوشتار بر آن است که با مطالعة آثار «فروید» روان‌شناس معروف قرن بیستم و کنکاش در نظریه‌های متعدد وی به واقعیتِ اندیشه‌های روان‌کاوانه او دست یافته و تعریفی جامع از واسازی، روانکاوی، ساختارگرایی و پدیدارشناسی فروید ارائه نماید. لازم به ذکر است که این کتاب، نوشتار متن سخنرانی ارائه شده در انستیتوی روانکاوی و در ادامة بحث دربارة گراماتولوژی است که از سوی «ژاک دریدا» ایراد گردیده است.