فروید


Freud: A Very Short Introduction

  • آنتونی استور

  • Anthony Storr

  • ۱۹۸۹

  • حسن مرندی

  • طرح نو

درباره کتاب:

فروید بی‌تردید از سازندگان فرهنگ مدرن است. کتاب‌ها و مقالات متعدد درباره او نگاشته شده و درباره دانشی که بنیاد نهاده است - روانکاوی - به صورتی مناقشه‌آمیز، بحث و داوری صورت گرفته است. کسانی مقام او را تا حد یک نبی و یک خبر دهنده صادق از آینده وضعیت بشری ارتقاء می‌دهند و در برابر، کسانی روانکاوی و نظام تفکر فرویدی را «حقه‌ای عظیم برای جلب اعتماد فکری» معرفی می‌نمایند. نویسنده کتاب حاضر، آنتونی استور با ارائه گزارشی متعادل و زنده از فروید و دانش روانکاوی، خواننده را فارغ از هرگونه ارزش‌داوری با دستاوردهای فروید آشنا می‌سازد. نویسنده در برابر فیلسوفانی چون پوپر و دانشمندانی چون مداور که کشفیات فروید را به منزله دانشی شبه علمی بی‌اعتبار می‌شمرند، بر اهمیت روانکاوی به عنوان یک نظام هرمنوتیک و راهی برای نگریستن به طبیعت بشری تاکید می‌گذارد. نویسنده معتقد است: روانکاوی و تلاش فکری فروید چنان اثری ناگزیر بر تفکر ما داشته است که باید با چیزی ژرف در درون ما همآوا باشد. دست کم روانکاوی شایسته بررسی انتقادی هوشمندانه است و نمی‌توان آن را سردستی طرد کرد. شاید حق با «گرگ مرد» باشد که فروید نابغه بود و همه اندیشه‌هایی را که او تلفیق کرد و به صورت یک نظام فکری درآورد اگر هم بسیاری از آن‌ها صحیح نباشند، بازهم دستاورد بزرگی داشته است.