فروید در مقام فیلسوف فراروان شناسی پس از لاکان


Freud as Philosopher: Metapsychology After Lacan

  • ریچارد بوتبی

  • Richard Boothby

  • ۲۰۰۱

  • سهیل سمی

  • ققنوس

درباره کتاب:

گرچه کم‌تر کسی در مورد جایگاه والای فروید در میان اندیشمندان بزرگ و مدرن غربی شک دارد، رابطه آرای وی با فلسفه هنوز به طور کامل آشکار نگشته است. ریچارد بوتبی در «فروید در مقام فیلسوف» آرای فروید و لاکان را از نظرگاه هایدگر، مرلوپونتی و دیگر فیلسوفان مدرن قرائت می‌کند و جایگاه و شأن فلسفی فراروان‌شناسی فرویدی را احیا می‌کند. بوتبی نظریه فروید را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد و ثابت می‌کند که تأثیر شگرف کار او بر فلسفه، به واسطه تفاسیر نادرست آن، تاکنون به‌ناحق مسکوت مانده است. ریچارد بوتبی دانشیار و صاحب کرسی در گروه فلسفه کالج لویولا در بالتیمور مریلند است. کتاب «مرگ و میل: نظریه روانکاوانه در بازگشت لاکان به فروید» از دیگر آثار اوست