فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روانکاوی لکانی


An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis

  • دیلن ایونز

  • Dylan Evans

  • ۱۹۹۶

  • مهدی پارسا، مهدی رفیع

  • گام نو

درباره کتاب:

در این فرهنگ بیش از دویست اصطلاح لکانی به طور مشروح تعریف شده­اند و این تعاریف به گونه­ای ارائه شده که هم نحوه­ی استفاده­ی لکان از اصطلاحات معمول فرویدی و هم واژه­شناسی خاص او را که در طول مراحل مختلف آموزه­هایش تحول یافته است، مورد توجه قرار دهید. این فرهنگ با ارائه­ی گزارشی کامل از اساس بالینی آثار لکان، زمینه تاریخی و نهادی عقاید او را به تفصیل بیان کرده است. علاوه بر این ریشه­های هر کدام از مفاهیم اصلی که در آثار فروید، سوسور، هگل و دیگران قرار داشته­اند مشخص شده است.