زیگموند فروید


Sigmund Freud

  • پاملا ترسچول

  • Pamela Thurschwell

  • آنت شیروانیان

  • ماهریس

درباره کتاب:

 این کتاب به بررسی نظریات زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی، تفسیر عقاید و اظهارات او و تشریح دیدگاهش در زمینه میل جنسی و رابطه میان جامعه و دین می پردازد. مولف تاریخچه بیماران فروید و نقشه های ذهن از نظر او را به بحث می گذارد و راه های تحقق گسترش قلمرو نگرش روان کاوانه در عرصه های جدید را بعد از فروید مورد بررسی قرار می دهد.