زندگی علمی من


An Autobiographical Study

  • زیگموند فروید

  • Sigmund Freud

  • ۱۹۲۵

  • علیرضا طهماسب

  • بینش نو

درباره کتاب:

زندگي علمي من شرحي است كه فرويد از سهم‌اش در شكل‌گيري و تحول روان‌كاوي به‌دست مي‌دهد. زيگموند فرويد در اين كتاب كوچك از تبار يهودي‌اش در نخستين سال‌هاي پديدآيي روان‌كاوي و ... سخن مي‌گويد. روان‌كاوي در آغاز گونه‌اي روش درماني از راه گفتگو با بيمار بود، اما بعدها به دانشي گسترده درباره كاركرد ذهن بدل شد. او عمدتا بر پايه بررسي روياها به يافته‌هاي بنيادي‌اش در حيطه نيروهاي ناهشياري كه اعمال و افكار روزمره آدميان را متاثر مي‌كند دست يافت.