درسگفتارهایی پیرامون مبانی پایه ای آموزه های لکان


-

  • حسن مکارمی، نرگس شریف زاده

  • ۱۳۹۹

  • نشانه

درباره کتاب:

ويژگي اين آموزه‌ها، رابطه حقيقت فردي ما با واقعيت بيروني است. در طول بيست و پنج سال اخير، با روانكاوي خويش، آموزش و روانكاوي افراد با زبان‌هاي گوناگون از سويي، ارائه كنفرانس‌هاي گوناگون، آموزش آموزه‌هاي لاكان به زبان‌هاي مختلف و پرورش روانكاوي به زبان‌هاي متفاوت، مي‌توان ادعا كرد كه آموزه‌هاي لاكان را دروني كرده، و به بيرون منتقل كرده ام. طبيعتا اين دروني‌ سازي و بيرون اندازي، از صافي فرهنگي‌ام وارد و خارج شده است. از اين نظر اين درس گفتارها تلاش دارند تا آموزه‌هاي لاكان را به زبان فرهنگي شنوندگان آن‌ها برگردانند، همان امري كه با آموزش آموزه هاي لاكان در فرهنگ زبان مادري او متفاوت است. در اين درس گفتارها، هر كجا كه ممكن باشد، از فرهنگ غني فارسي سود جسته شده است تا زبان مشكل، علمي و باليني لاكان قابل فهم تر گردد. تا آن‌جا كه مقدور بوده تلاش شده است تا هم زبان شفاهي تدريس حفظ شود و هم نوشتار درست زبان فارسي. اميد بر آن است كه به تدريج سلسله درس هاي ديگر را كه عمدتا بر پايه سمينارهاي لاكان و شاگردانش پايه گذاري شده اند نيز در دسترس علاقه‌مندان بگذاريم.