درآمدی نو بر روانکاوی نظریه و درمان


Introduction to Psychoanalysis: Contemporary Theory and Practice

  • آنتونی بیتمن و جرمی هولمز

  • Anthony Bateman and Jeremy Holmes

  • ۱۹۹۵

  • علیرضا طهماسب

  • نشر نو

درباره کتاب:

جنبش روان‌کاوی در یک‌صد سال اخیر گسترش یافته و از بسیاری جهات دگرگون شده است. درآمدی نو بر روان‌کاوی سهم مکاتب مختلف را بررسی می‌کند و تشابهات و اختلافات میان فرویدی‌های معاصر، اندیشمندان مستقل، کلاینی‌ها، نظریه روابط موضوعی، نظریه بین‌شخصی، روان‌شناسی خود و روان‌کاوی لاکانی را شرح می‌دهد. نویسندگان به پرسش‌های بنیادین درباره تأثیر روان‌کاوی در روان‌پزشکی می‌پردازند، و نگاهی نیز به آینده دارند.

این کتاب انباشته از ارجاعات متعدد و مثال‌های بالینی روشنگر است و از این رو برای دانشجویان و متخصصان روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی و خدمات مرتبط با سلامت روان نیز مرجعی ممتاز و کارآمد است.