درآمدی بر آراء ملانی کلاین


Introduction to the Work of Melanie Klein

  • هانا سیگال

  • Hanna Segal

  • ۱۹۸۸

  • مهیار علینقی

  • بینش نو

درباره کتاب:

کتاب حاضر از متون اساسی تاریخ روانکاوی در شرح دیدگاه‌های ملانی کلاین و فنون درمانی برآمده از آنهاست. کلاین از جمله نظریه‌پردازانی است که به گسترش و تعمیق نظریه فروید کمک شایانی کرد و ردپای او در نظریه‌های متأخر روانکاوی مشهود است.

کتاب حاضر مرجع اصلی برای آشنایی دقیق‌تر با اندیشه‌های کلاین است. هانا سیگال در این کتاب شرح جامع و روشنی از سیر آراء ملانی کلاین و فنون ابداعی او ارائه می‌دهد. این کتاب توانسته آزمون زمان را با موفقیت پشت سر بگذارد و به عنوان نوشت‌های کلاسیک، جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ روانکاوی از آن خود کند. متن حاضر که ترجمه آخرین ویراست کتاب است، شامل نمونه‌های بالینی فراوان و نیز مؤخره‌ایست که به تشریح فنون درمانی کلاین می‌پردازد.