دانشنامه فروید


Freud A to Z

  • شارون هلر

  • Sharon Heller

  • ۲۰۰۵

  • مجتبی پردل

  • ترانه

درباره کتاب:

 فروید نویسنده ای خوش قریحه بود. او صاحب بیست و چهار مجلد در مورد روان کاوی است که شامل کتب، مقالات یا نوشته های پراکنده ی در باب فعالیت های عملی و نظری روان کاوان می باشند. کتاب حاضر نخستین اثری است که به شیوه ی الفبایی، دانشنامه ای مختصر در باب جنبه های گوناگون زندگی، آثار، شخصیت، افکار و نظریات فردی و اجتماعی فروید به دست می دهد. این کتاب به ارایه ی آنچه که می بایستی شخصیت سحرآمیز فروید خواند، می پردازد؛ از زندگی او گرفته تا مریدان، نظریات و میراثی که در روان شناسی به جای گذارده است.