تمدن و ملالت های آن


Civilization and Its Discontents

  • زیگموند فروید

  • Sigmund Freud

  • ۱۹۳۰

  • محمد مبشری

  • ماهی

درباره کتاب:

«تمدن و ملالت‌های آن» یکی از مهم‌ترین آثار زیگموند فروید، عصب‌شناس و روانکاو شهیر اتریشی است. فروید این کتاب را در سال ۱۹۲۹ نوشت و آن را در ۱۹۳۰ منتشر کرد. او در این اثر با رویکردی روان‌شناسانه شکل‌گیری و تکامل تمدن و فرهنگ را بررسی کرده است. از نظر او چالش میان اقتضاعات فردی و اجتماعی خاستگاه ملالت‌های تمدنی است و موضوع اصلی کتاب هم همین است. او تضادی آشتی‌ناپذیر میان دو گرایش روان بشر که از یکی به سایق عشق و از دیگری به سایق تخریب تعبیر می‌کند، می‌بیند. دو گرایشی که تاریخ بشر تاکنون نتوانسته برای از میان برداشتن تضاد بین آنها راه حلی بیابد. این کتاب ۸ فصل دارد و مترجم نیز پیشگفتاری به آن اضافه نموده است. فروید در این کتاب کوچک، مسائلی مانند جاودانگی، فنا، سعادت، روابط انسانی و اجتماعی، عشق و پرخاش را که در کنترل فرهنگ و تمدن درآمده‌اند، بررسی روان‌کاوانه کرده است.