تفسیر خواب


The Interpretation of Dreams

  • زیگموند فروید

  • Sigmund Freud

  • ۱۸۹۹

  • شیوا رویگریان

  • مرکز

درباره کتاب:

فروید در این کتاب به معرفی نظریه خود از تعبیر خواب با توجه به ذهن ناهشیار فرد می پردازد. کتاب تفسیر خواب در بردارنده تلاش فروید در رمزگشایی خواب و به نوعی دربردارنده بخش های بزرگی از اصلی ترین نظریات فروید در زمینه سرکوب، سانسور، نظریه جنسی و رابطه خودآگاه و ناخودآگاه وی است. بیش از یک قرن پیش فروید با نوشتن این کتاب، برای تفسیر خواب و رویا، که پیش از آن موضوع حدس و گمان‎ های عوامانه و سطحی بود، پایه و اسلوبی علمی و نظام مند فراهم کرد و گامی بزرگ در زمینه ی جست و جوی علمی در ذهن انسانی و فهم پدیده ها و مسائل ذهنی برداشت. با این حال در آغاز کتاب پیش از ارائه نظریه خویش، یعنی تلقی خواب دیدن به منزله ی تحقق آرزو، سابقه تحلیل علمی رویاها را به تفصیل بررسی کرد که آن نیز نمونه ای از کار دقیق پژوهش گرانه و ارج شناسی تلاش های دیگران به شمار می آید. فروید خواب ها را «بزرگراهی به درون ناخودآگاه» می دانست و عالمان پس از او نیز چون خود او از این بزرگراه برای راه یافتن به جهان پیچیده ی ذهن انسانی بهره های بسیار بردند. روان کاوی و روان درمانی امروز بی تردید به کار پیشاهنگ و پیشتاز فروید، دین بسیار دارد.