اختگی


  • ایوان وارد

  • ۲۰۰۳

  • سارا اسکندری

  • نگاه

درباره کتاب:

مضامین و نمادهایی با درون مایه ی قضیب و اختگی در تاریخ بشریت رایج هستند. روانکاوان اذعان دارند که عقده ی اختگی در تجزیه و تحلیل های روان شناختی به طور مرتب مشاهده می شود. با این حال همچون ایده ای غیرقابل باور به نظر می رسد.

زیگموند فروید با استفاده از تجربیات به دست آمده از افسانه و اساطیر، تجربیات بالینی و نظریات جنسی مربوط به کودکان، عقده ی اختگی را به عنوان یکی از حیاتی ترین و تعیین کننده ترین موارد در تکامل شخصیت و رفتار جنسی انسان ها معرفی نمود. او اظهار داشت که کودکان هنگام شکل گیری آگاهی نسبت به هویت جنسی تثبیت شده ی خود، دچار هیجانات و حالات روحی می شوند که پس از انکار،تکذیب و مقاومت، سرانجام به درماندگی و اضطراب ختم شده و به شکل عقده ی اختگی در تار و پود شخصیت کودک تنیده می شود. اکنون ایوان وارد در کتاب اختگی از مجموعه ی کتاب های مفید و معتبر مفاهیم روانکاوی، دیدگاه فروید را که مدت ها مورد نزاع واقع شد، تصدیق می کند. وی با استفاده از ارجاعات متنوع فرهنگی، کتاب شناختی و بالینی، واقعیتی نشانه دار را وصف می کند که اثر اضطراب اختگی را در بخش های غیرمنتظره ی زندگی روزمره نشان داده و توضیح می دهد. این کتاب با مثال های متنوع و نمود های عینی در زندگی روزانه، این مفهوم را به خوبی می گشاید و از مد و فشن گرفته تا فوتبال و ورزش، در رویاهایمان و در تجلی ها، در خشم ناشی از حسادت و لحظات نبوغ، اثرات عقده ی اختگی را که همیشه حاضر و نامعلوم اند، به تصویر می کشد.