تحقق بخشی خود درمان روان تحلیلی مبتنی بر رویکرد روابط ابژه


Transcending the Self: An Object Relations Model of Psychoanalytic Therapy

  • فرانک سامرز

  • Frank Summers

  • ۱۹۹۹

  • سمانه غفوری و محمود دهقانی

  • ابن سینا

درباره کتاب:

کتاب حاضر برای درمانگرانی نوشته‌شده که به دنبال ایده‌های مفید در درمان بیمارانشان هستند. اگرچه این کتاب نوعی مدل نظری ارائه می‌کند که در راستای دیدگاه‌های روان تحلیلی موجود است، بااین‌حال هدف این کتاب، بالینی است. نگارنده در این کتاب یک مدل نظری ارائه می‌کند و امیدوار است این مدل روشن کند که چگونه درمانگران توان تحلیلی می‌توانند به بیمارانشان کمک کنند تا از محدودیت‌های موجود فراتر بروند. اعتقاد نگارنده این است که مدل روابط ابژه‌ای که در این کتاب به‌تفصیل آن پرداخته شده نقاط قوت رویکردهای مختلف را دارد.