به راستی فروید چه گفت


What Freud Really Said : An Introduction to His Life and Thought

  • دیوید استنفورد کلارک

  • David Stafford-Clark

  • ۱۹۹۷

  • مهوش رضاقلی بیگی

  • دانژه

درباره کتاب:

 هدف محدود اين كتاب جبران تعادل تحريف و بدفهمي مردمي است كه اذهان شان كاملا باز و علائق شان بي طرفانه باقي مانده است و مي خواهند بدانند يك مرد تنها چه كمكي به فهم بشر كرده است او كسي است كه نامش هميشه در رديف «داروين»، «كپرنيك»، «نيوتن»، «ماركس» و «انيشتين» قرار خواهد گرفت كسي كه واقعا يك دگرگوني در مسير ما پديد آورد تا بتوانيم انديشيدن درباره معني زندگي انساني و اجتماعي را آغاز كنيم. افكار چنين مرداني، مسيري كه ذهن آن ها در آن جهت كار مي كرد و راه هايي كه براي انتقال پيامد اين كار در گفته ها و نوشته هايشان جستچو مي كردند قسمتي از ميراث نژاد بشري است گفته هاي آن ها وراي ملاحظه يا بازتاب انتقادي، نبايد به عنوان تعصب تلقي شود ما در توجه به آنچه آن ها به راستي گفته اند به خود كمتر از آن ها مديون نيستيم.