آنسوی مقاومت تکنیک‌های پیشرفته روان‌درمانی


Reaching through Resistance: Advanced Psychotherapy Techniques

  • آلن عباس

  • Allan Abbass

  • ۲۰۱۵

  • عنایت خلیقی سیگارودی

  • ارجمند

درباره کتاب:

حدود نیمی از مراجعین روان‌درمانی پاسخ چندانی به درمان نمی‌دهند یا حتی بدتر می‌شوند. چرا؟ آنها نادانسته رفتارهای منجر به شکست درمان، یا همان مقاومت، را به‌کار می‌گیرند، که مانع صمیمیت هیجانی و همیاری موفقیت‌آمیز با درمانگر می‌شود. آنسوی مقاومت به شما کمک می‌کند تا: مقاومت در برابر درمان را از همان اولین تماس با مراجع شناسایی کنید عوامل هیجانی مسبب مقاومت را درک کنید درجات و اَشکال مختلف مقاوت را تمیز دهید علائم جسمی اضطراب را تشخیص دهید تکانه‌ها و احساسات پردازش‌نشده ناخودآگاه را فعال و پایش کنید مراجع را از رفتارهای مغلوب‌کننده عادتی رویگردان کنید هنگام فعال شدن هیجانات، اضطراب بسیار شدید را تنظیم کنید میل ناخودآگاه مراجع به خوب‌شدن را به‌جنبش درآورید، و علائم نیروی قدرتمند شفابخش، اتحاد درمانی ناخودآگاه، را تشخیص دهید. به این ترتیب، با شناسایی الگوهای اجتنابی و به‌کارگیری مداخلات خاص برخورد با آنها، قادر خواهید بود اتحاد درمانی همیارانه و قدرتمندی با مراجع خود برقرار کنید.