گوش‌ دادن روان‌كاوانه روشها محدودیت ها و ابداعات


Psychoanalytic Listening: Methods, Limits, and Innovations

  • سلمان اختر

  • Salman Akhtar

  • ۲۰۱۲

  • سوسن حاجی زاده

  • آها

درباره کتاب:

صرف نظر از اينكه چه كسي هستيم، كودك، بزرگسال، دانشمند، شاعر، روحاني، مذهبي، عشاق، يا درمانگران روانكاوي، گوش دادن بستري ضروري براي بلوغ رواني ماست. و من توجه‌ام را دراين كتاب به همين مساله‌ي ظريف و مهم معطوف كرده‌ام. اگرچه بايد اعتراف كنم تمركز اين كتاب تا حدودي محدود به گوش دادن در موقعيت درماني است، در هنگام مطالعه اين كتاب، لطفا نه تنها به صداي من و گذشتگان من و بيماراني كه در اينجا به آنها اشاره شده است، بلكه به صداي افكار و احساسات خودتان نيز گوش كنيد. گروه سرودي از كلمات هدايتگر و احساسات روشنگر در اين كتاب در انتظار شماست، پس به دقت گوش كنيد....